סדנת מדידות לדיאטניות

סדנת מדידות מיוחדת לדיאטניות בלהלהבלבלבלבלב
bjlbsa;s'


jcdvsfa;w'
mnviowa'
mvniosdavjnsdk;

nvcdousavn'
cnsoiavn
cmnsioa

no

מועדי הקורס:

מכןםףד

מוםדשפ

יום ראשוןיום שניום חמיש

ניסוי-אתר-האדר